Fundacja

W nocy z 22 na 23 maja 2020 roku na dziedzińcu historycznego gmachu Akademii arcybiskup poznański Stanisław Gądecki podpisał akt erekcyjny Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego. Dokument fundacyjny został podpisany w aniwersarz śmierci biskupa Lubrańskiego, zmarłego w nocy z 22 na 23 maja 1520 roku. Celem Fundacji będzie prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, naukowej i dobroczynnej.

Fotografie: Robert Woźniak

 

STATUT FUNDACJI
Akademia Jana Lubrańskiego

Celem Fundacji jest prowadzenie Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, wspieranie Archidiecezji Poznańskiej w prowadzeniu Archiwum Archidiecezjalnego, wsparcie Archidiecezji Poznańskiej w zakresie prowadzenia przez nią działalności kulturalnej, muzealnej, naukowej, dydaktycznej i badawczej związanej z historią, kulturą i sztuką, a także prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, naukowej i dobroczynnej opartych na wartościach chrześcijańskich, wspierających integralny rozwój człowieka.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu;
 2. wspieranie Archidiecezji Poznańskiej w prowadzeniu Archiwum Archidiecezjalnego ;
 3. obsługę ruchu turystycznego odbywającego się w obiektach należących do Archidiecezji Poznańskiej, bądź Kapituły Metropolitalnej,
 4. prowadzenie działalności ekspozycyjnej, w tym organizowanie wystaw stałych i czasowych, zarówno stacjonarnych jak i objazdowych;
 5. promocja i popularyzacja kultury i sztuki sakralnej;
 6. promocja i popularyzacja historii Polski i historii Wielkopolski;
 7. inicjowanie, wspieranie i koordynowanie badań z dziedziny kultury i sztuki sakralnej, historii Wielkopolski oraz historii Polski;
 8. wspieranie badań naukowych, w tym archeologicznych, kwerend w archiwach, bibliotekach i innych instytucjach;
 9. zapraszanie w celach naukowych uczonych i specjalistów oraz finansowanie ich pobytu na terenie RP;
 10. organizację i finansowanie konferencji, sympozjów, seminariów oraz innych wydarzeń o charakterze naukowym, popularno-naukowym i kulturalnym;
 11. organizowanie szkoleń i kursów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym;
 12. udzielanie świadczeń pieniężnych lub wsparcia w formie pozafinansowej (szczególnie w formie wsparcia organizacyjnego, technicznego, rzeczowego i innego) podmiotom, w tym osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działania zgodne z celami Fundacji, przeznaczonego na realizację takich zadań;
 13.  udzielanie stypendiów, ustanawianie lub przyznawanie nagród, wspieranie finansowe lub w formie pozafinansowej twórców kultury i sztuki, muzealników oraz archiwistów, a także osób zasłużonych dla działalności muzealniczej; ustanawianie, wspieranie finansowe oraz w formie pozafinansowej programów stypendialnych skierowanych do twórców kultury i sztuki;
 14. udzielanie wsparcia pozafinansowego, w postaci przekazywania lub udostępniania materiałów, sprzętu, przyborów i narzędzi twórcom kultury i sztuki oraz wytypowanym jednostkom naukowym, badawczym lub naukowo-badawczym;
 15. finansowanie ochrony muzeów i archiwów, oraz zabezpieczenia i konserwacji zbiorów;
 16. prowadzenie działań zabezpieczających i konserwacyjnych archiwaliów oraz dzieł sztuki;
 17. prowadzenie lub wspieranie działań promocyjnych w zakresie realizacji celów Fundacji;
 18. organizację i wspieranie turystyki religijnej i poznawczej;
 19. gromadzenie informacji, tworzenie baz danych oraz tworzenie katalogów, baz danych dokumentujących sztukę sakralną;
 20. sprzedaż przedmiotów darowizny.

 

 


 

2 lutego 2021 roku odbyło się podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Fundacją Akademia Jana Lubrańskiego a Fundacją Zakłady Kórnickie celem nawiązania współpracy. Pod dokumentem podpis złożyli: ks. dr Jerzy Stranz - Prezes Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego, Marek Kalemba - Członek Zarządu tejże oraz Dariusz Grzybek - Prezes Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie. Nad przebiegiem procedury czuwała Sekretarz Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego Joanna Daszkiewicz-Bielecka. 

Fotografie: Robert Woźniak